חשבו
את מידת
הנעליים
של ילדכם
אורך הרגל בס"מ:

שלח
הדפס מד רגל
 
 
האתר המקצועי והמקיף לנעלי צעד ראשון
 
תנאי שימוש ומדיניות שמירה על פרטיות

ההסכם מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אך מתייחס הן למין זכר ונקבה באופן שווה.

1. חברת פפאיה אופנה בע"מ (להלן: "החברה") הינה המפעילה של אתר
www.step-one.co.il .

2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן הסכם זה מעת לעת, ככל שתמצא לנכון ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן את המידע המופיע באתר.

3. השימוש באתר "פפאיה", מאפשר למשתמשיו להירשם כחברים באתר והינו כפוף לתנאי האתר ולהתחייבות המשתמש לכבדם.

4. המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנים לפחות וכי קרא את תנאי השימוש של האתר והוא מסכים להם. המשתמש מצהיר כי הוא ממלא את טופס האתר מרצונו החופשי, והוא מתחייב למלא את פרטיו בטופס ההרשמה של האתר באופן מדויק המשקף את האמת.

5.מפעיל האתר יהיה רשאי לשלוח לכל אדם שנרשם כחבר באתר הודעות פרסומיות ומסחריות, הן באמצעות דואר אלקטרוני והן באמצעות כתובת מגוריו (דואר ישראל), וכל זאת בהתאם לפרטים אשר מסר המשתמש מרצונו החופשי בלבד. המשתמש באתר מסכים בזאת לקבל מהחברה הודעות פרסומיות ומסחריות כאמור לעיל.

6.המשתמש רשאי בכל שלב שהוא לפנות אל החברה ולבקש ממנה לעדכן ו/או לשנות ו/או למחוק את פרטיו האישיים כפי שאלו מופיעים בטופס ההרשמה.

7. המשתמש רשאי בכל שלב שהוא, לבקש מהחברה שלא לקבל הודעות דרך הדואר האלקטרוני או דואר ישראל.

8. בקשה להפסקת קבלת הודעות בדואר האלקטרוני או דואר ישראל, והן כל בקשה שהיא בעניין פרטי המשתמש כפי שצוין לעיל, יש לשלוח בכתב תוך פירוט דבר הבקשה ודרך יצירת הקשר עם המבקש לדואר אלקטרוני: info@step-one.co.il או לכתובת משרדי החברה service@papaya.co.il.

9. החברה מתחייבת לשמור על פרטיותם של הרשומים כחברים באתר, ולא להעביר את פרטיהם האישיים לצד ג', אלא במידה ותידרש לכך ע"פ חוק או מתוקף צו ביהמ"ש. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר כל מידע שהוא בכל הנוגע למשתמשי האתר לצד ג', וזאת אך ורק במידה והעברת המידע היינה רלוונטית לפעילותה העסקית של החברה והולמת את מטרותיה.

10. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין הוא מחויב למסור את פרטיו, והוא עושה כן מרצונו החופשי בלבד לאחר שקרא והינו מסכים לתנאי השימוש.

11.  החברה עושה את מיטב מאמציה לאבטח את המידע המופיע באתר ככלל. על אף האמור, אין החברה אחראית על פגיעה בפרטיותם של הרשומים באתר הנובעת מפעולה של צד ג', או כל פעולה שאינה בשליטת החברה.

12. בעת הגלישה באתר החברה, עושה החברה או עשויה לעשות שימוש ב"עוגיות", קרי Cookies. השימוש נעשה לצורכי זיהוי המשתמש, ואיסוף מידע אודות העדפות הגלישה של המשתמש לצורך שיפור איכות השירות הניתן למשתמשי האתר. השימוש ב"עוגיות" כפי שפורט לעיל נעשה בידיעת המשתמש ובהסכמתו. במידה ואין המשתמש מעוניין בשימוש לעיל, יוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן.

13.  החברה אינה אחראית על כל נזק שהוא, אשר נגרם למשתמש עקב השימוש באתר החברה, מכל סיבה שהיא, ועל כן הגלישה נעשית על אחריותו המלאה של המשתמש.

14.  המידע המופיע באתר החברה בכל הנוגע למוצרי החברה, מבצעים, והמלצות, היינו מיועד לצורכי פרסום והמחשה בלבד. על אף הזהירות הרבה הננקטת ע"י החברה בכל הנוגע למידע המופיע באתר, כל הסתמכות שהיא ע"י המשתמש על המידע המופיע באתר החברה היינה על אחריותו בלבד.

15.  החברה רשאית מעת לעת לעדכן את המידע המופיע באתר בדבר מוצרי החברה לרבות מחיריהם. על כן אין להסתמך בשום אופן על מידע כלשהו המופיע באתר ואין הוא מחייב את החברה.

16.החברה לא תשא באחריות על נזק כלשהו, לרבות כספי, או כל נזק אחר, שיגרם למשתמש עקב הסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או עקב כל שימוש אחר באתר.

17.  במידה ותתגלה אי התאמה בין המידע המופיע באתר לרבות, אך לא רק, בכל הנוגע למבצעים החלים על מוצרי החברה, מלאי המוצרים, מחיריהם או כל מידע שהוא הנוגע למוצרים, לבין המידע המוצג במקומות המכירה הפיסיים של מוצרי החברה, הרי המידע הקובע הינו המידע המצוי במקומות המכירה הפיסיים של מוצרי החברה.

18.  בטרם רכישת מוצרי החברה, מומלץ למשתמש להיוועץ ישירות עם גורמי החברה בסניפי המכירה, בכל הנוגע למידע אודות מוצרי החברה, מחירים, מלאי, מבצעים וכל מידע העלול להיות רלוונטי לרכישת המוצר.

19.השימוש באתר החברה ככלל וההרשמה לאתר בפרט, מיועד למשתמשים מעל גיל 18. משתמש אשר אינו עונה על התנאי לעיל אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר.

20.  על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ולבתי המשפט בתל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לאתר החברה והשימוש בו.